[JOB] pharmacy.brussels is op zoek naar een Algemeen Directeur

pharmacy.brussels is het aanspreekpunt voor apothekers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de verderzetting van de Apothekersvereniging Brussel (UPB-AVB) die al sinds1893 bestaat.
pharmacy.brussels heeft drie belangrijke missies:

 • De verdediging van de belangen van alle apothekers in de regio en zorgen voor deontwikkeling van het beroep door een serie van projecten;
 • Leden helpen met de dagdagelijkse uitdagingen bij het uitvoeren van hun beroep;
 • Aanbieden van een performante tariferingsdienst voor apothekers en diensten diede regeling derde betaler toepassen.

Meer algemeen staat pharmacy.brussels ook in dienst van de Brusselse patiënten enbevolking door ervoor te zorgen dat de apothekers op het terrein daadwerkelijk het verschilkunnen uitmaken. De diverse projecten in samenwerking met de lokale overheden in destrijd tegen COVID-19 en huiselijk geweld zijn daar enkele voorbeelden van.

Om deze missies verder te ontwikkelen is pharmacy.brussels op zoek naar een:

Algemeen Directeur

Beschrijving van de functie

Je stuurt de activiteiten van de beroepsvereniging pharmacy.brussels aan en bepaalt destrategieen doelstellingen in overleg met het Bestuursorgaan. Je zorgt voor hetdagelijksmanagement(team-management, administratief en financieel management) en doethiervoor beroep op de teams die reeds aan de slag zijn.

Je opdracht omvat meerdere taken:

Strategie en ontwikkeling

 • Je werkt mee aan het bepalen van de strategische prioriteiten en aan dedoelstellingen die moeten worden gehaald.
 • Je bepaalt, plant en implementeert projecten en acties uit om die doelstellingen tebehalen.
 • Je analyseert de evolutie van de sector, identificeert wat moet gebeuren om dezeevoluties in de praktijk uit te voeren. Je benut alle mogelijkheden om de verenigingverder te ontwikkelen en te vernieuwen.
 • Je beheert de vereniging op dagdagelijkse basis in overleg.
 • Je activeert de netwerken en actoren uit de gezondheidssector in het BrusselsHoofdstedelijk Gewest en vertegenwoordigt de vzw. Je werktsamenwerkingsverbanden met verschillende partners en overheden uit en volgt dieook op.
 • Je helpt fondsen verwerven bij publieke en private partners

Team-management

 • Je beheert en superviseert een team van 12 voltijdse equivalenten en een poolvan zelfstandige medewerkers waarbij je een positieve en coherente dynamiekcreëert met de nadruk samenwerking, responsabilisering en feedback metbetrekking tot het werk.
 • Je zet processen en procedures op met betrekking tot personeelsbeheer(aanwerving, onthaal, begeleiding, evaluatie, welzijn, salarisbeleid, …) en zorgt voorde implementatie ervan.
 • Je staat in voor het opstellen en uitvoeren van opleidingen en voor de verdereontwikkeling van de teams.
 • Je geeft ondersteuning, coacht, begeleidt, mobiliseert en motiveert de teams, zowelstructureel als bij de begeleiding van momenten van transitie en veranderingen.

Administratief, financieel en logistiek management

 • Je zorgt voor de toepassing van het juridische kader, zowel wat arbeidsrecht, sociaaloverleg als de verplichtingen van de vzw betreft.
 • Je coördineert de algemene organisatie en respecteert deadlines.
 • Je implementeert methodes om meer efficiënt en performant te werken (oporganisatorisch, economisch, HR- en strategisch vlak).
 • Je zorgt voor de goede afhandeling van de administratieve formaliteiten van de vzwen staat in onmiddellijk en regelmatig contact met het Bestuursorgaan. Je stelt deactiviteitenrapporten op.
 • Je stelt het budget van de vzw op en zorgt ervoor dat het wordt uitgevoerd, net alshet dagelijkse financiële beheer in samenwerking met de boekhouding enpenningmeester.
 • Je werkt de nodige subsidieaanvragen uit en volgt die op.
 • Je houdt de kwaliteit van de relaties met onze huidige leden goed in het oog envoert een dynamische aanpak om nieuwe leden aan te werven.
 • Je begeleidt apothekers bij hun overnames of fusies van voor het publiekopengestelde apotheken.

Profiel

 • Je bent minstens houder van een universitair diploma en/of een gelijkwaardigeervaring
 • Je kan terugblikken op een geslaagde eerdere professionele ervaring als(team)manager. Ervaring in de medisch-sociale sector is een pluspunt.
 • Je werkt nauwgezet en hebt financiële en juridische kennis.
 • Je hebt aanleg voor organisatie, management en met de nodigeverantwoordelijkheidszin ben je in staat om je aan moeilijke situaties aan te passen,om conflicten op te lossen en om oplossingen voor problemen uit te werken.
 • Je bent sociaal en communicatief. Je hebt voldoende competenties om met anderensamen te werken. Je werkt graag samen en bent in staat om je makkelijk en flexibelaan andere personen aan te passen.
 • Je bent resultaatgericht en waakt over het bereiken van de gestelde doelen. Je zorgtvoor voortdurende verbetering, efficiëntie en prestaties.
 • Je bent bereid om regelmatig op verplaatsing te gaan.
 • Je bent Nederlands- of Franstalig, met een goede kennis van de andere taal.

Aanbod

 • Deel- of voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Marktconform salaris voor de functie.
 • Een gevarieerde job in een dynamisch team binnen een vereniging die zich voortdurend verder ontwikkelt.
 • Een aangename en vlot toegankelijke werkomgeving.

Geïnteresseerd?

Stuur ons je motivatiebrief met curriculum vitae ter attentie van Ann Herzeel op het volgende e-mailadres: voorzitter@pharmacy.brussels